Atık Yönetimi

Atık; üretim ve kullanımdan sonra ortaya çıkan, insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde
doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir.
Günümüzde çevre ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden endüstriyel nitelikli atıklar tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe büyüyen bir sorundur. Sanayileşme ile  artan üretim ve
tüketim faaliyetleri önemli çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Endüstriyel nitelikli atıkların
tanımlanması ve yönetilmesi hususlarında yaşanan sıkıntılar Çevre Kirliliği artışının en büyük
nedenleri arasında yer almaktadır.

Atık yönetimi konusunun işletmelere getirdiği mali yük ve zamanı kaybı endişesi uygulamada
yaşanan sorunların temel nedeni olarak tanımlanabilir. Çevre Kanununda yer alan Her türlü atığın,
çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak
doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak ve benzeri faaliyetlerde
bulunmak yasaktır Bu yüzden ülkemizdeki atık yönetimi uygulamalarının temel ilkeleri atıkların
kaynağında azaltılması, atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar vermeden bertaraflarının
sağlanmasına yöneliktir.

İyi bir atık yönetimi için: Öncelikli olarak tehlikeli atık oluştuğu kaynağında önlenmeli ve
azaltılmalıdır. Atıklar türlerine göre  ayrı olarak toplanmalıdır. Oluşan atıkların tesis içinde tekrar
kullanım ihtimali araştırılmalıdır. Tekrar kullanılmayan atıklar için geri kazanım ve geri dönüşüm
ihtimalleri araştırılmalıdır. Azaltılmayan, tekrar kullanılamayan ve geri kazanılmayan atıklar, insan ve
çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmeli yada bu işi
lisanslı firmalar ile bertaraf ettirmelidir.

Sonuç olarak; atık oluşumunun kaynağında önlenmesi veya  Oluşan Atıkların atık üreticisi
tarafından ön işlemlere tabi tutularak geri kazanımı/ yeniden kullanımı tehlikeli atıkları bertaraf ettirmek
için yapılacak harcamaları ve çevre yönetim yatırımları maliyetlerini düşürecektir. Atık azaltılması
uygulamaları  her zaman pahalı teknolojileri gerektirmemekte ve büyük yatırıma ihtiyaç
duyulmamaktadır.  Atık Minimizasyonu kapsamında çeşitli ön işlemler ile yada paket bertaraf
sistemleri kullanarak tesis içinde tehlikeli atık bertarafı/geri kazanımı yapılabilecek atıklara örnek
olarak; kullanılmış Yağ-Yakıt filtreleri, laboratuvar kimyasalları ,Atık Boya Çamurları, Kullanılmış
floresanlar (civa içeren lambalar),Yağlı metal talaşları, Bor Yağları, Kontamine ambalajlar ( IBC, Varil,
Bidon, Teneke vb.) gibi  ülkemizde kayıt altına alınmış olan ve  gerek  miktarları gerekse yüksek
bertaraf maliyetlerine sahip atıklar  verilebilir. Ayrıca her türlü tehlikeli atık için uygun prosesler
oluşturulduğunda atık üreticisi tarafından bertaraf/geri kazanımı yapılabilir.

Atıklarımızı azaltıp, geri dönüşüm yapmalıyız ve çevremize sahip çıkmalıyız.