Ambalaj ve Atık Beyanları nedir

Bütün firmalar ve kuruluşlar kullandıkları, ürettikleri ve tedarik ettikleri ambalajların takibinden ve beyanından sorumludur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nce bildirimlerini ve takibini yapmayan firmalara cezai işlemlerin uygulanacağı öngörülmektedir.

Ambalaj beyanı Firmalara Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın vereceği kod ve şifresiyle birlikte açılacağı Çevre Bilgi Sisteminde Ambalaj Bilgi Portalına her yıl mart ayı sonuna kadar bir önceki yılın bilgilerinin girilmesi işlemidir.

Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda üretimin sağlanması ve atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, üretimin kaçınılmaz olduğu durumlarda ise öncelikle yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması esastır.

İlgili taraflar, Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde, bu Yönetmelik kapsamındaki bildirimlerini ve bu bildirimlere esas belgelerini bağımsız denetim kuruluşlarına inceleterek inceleme raporunu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine,
b) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına,
c) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,
d) Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrılmasına ve geri dönüşümüne ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesidir.

Atık Beyanı

Bütün firmalar tehlikeli ( kimyasal bulaşmış her türlü atık ) ve tehlikesiz atıklarını Firmaların açtırmış olduğu Çevre Bilgi sistemi üzerinden Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadır. Beyanlarını yapmayan firmalar için cezai işlemlerin uygulanacağı öngörülmektedir.

Atık Beyanı Firmalara Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın vereceği kod ve şifresiyle birlikte açılacağı Çevre Bilgi Sisteminde MOTAT ( atık beyan) Portalına her yıl mart ayı sonuna kadar bir önceki yılın bilgilerinin girilmesi işlemidir.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğince ; Bütün firmalar tehlikeli atıklarını lisanslı bertaraf tesislerine, tehlikesiz atıklarını ise geri dönüşüm firmalarına vermek ve bu atıklarının takibini ve beyanını yapmak zorundadır. Atıkların nakliye talebi ve Ulusal Atık Taşıma formu işlemleri Çevre Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, askeri birlik ve kurumlar ise yazılı olarak belirtilen sürede Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığa göndermek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklanması esastır.

Atık Yönetimi Yönetmeliğin amacı;
a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına,
b) Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına,
c) Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin genel usul ve esasların belirlenmesidir.